JZ16 — 合并两个排序的链表

0 题目描述

输入两个单调递增的链表,输出两个链表合成后的链表,当然我们需要合成后的链表满足单调不减规则。

1 解法一

使用两个指针,分别指向两个链表,每次添加较小的那个到新的链表中即可。注意,当其中一个链表的结点全部都被添加后,将另外一个链表剩余部分全部添加到新链表。
创建一个无用的头结点,便于操作。

1.1 开辟新的空间,不影响原链表

1.1.1 C++
/*
struct ListNode {
  int val;
  struct ListNode *next;
  ListNode(int x) :
      val(x), next(NULL) {
  }
};*/
class Solution
{
public:
  ListNode *Merge(ListNode *pHead1, ListNode *pHead2)
  {
    ListNode *head = new ListNode(0), *current = head;
    while (pHead1 && pHead2)
    {
      if (pHead1->val <= pHead2->val)
      {
        current->next = new ListNode(pHead1->val);
        pHead1 = pHead1->next;
      }
      else
      {
        current->next = new ListNode(pHead2->val);
        pHead2 = pHead2->next;
      }
      current = current->next;
    }
    while (pHead1)
    {
      current->next = new ListNode(pHead1->val);
      pHead1 = pHead1->next;
      current = current->next;
    }
    while (pHead2)
    {
      current->next = new ListNode(pHead2->val);
      pHead2 = pHead2->next;
      current = current->next;
    }
    return head->next;
  }
};
1.1.2 Java
/*
public class ListNode {
  int val;
  ListNode next = null;

  ListNode(int val) {
    this.val = val;
  }
}*/
public class Solution {
  public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
    ListNode head = new ListNode(0), current = head;
    while (list1 != null && list2 != null) {
      if (list1.val <= list2.val) {
        current.next = new ListNode(list1.val);
        list1 = list1.next;
      } else {
        current.next = new ListNode(list2.val);
        list2 = list2.next;
      }
      current = current.next;
    }
    while (list1 != null) {
      current.next = new ListNode(list1.val);
      list1 = list1.next;
      current = current.next;
    }
    while (list2 != null) {
      current.next = new ListNode(list2.val);
      list2 = list2.next;
      current = current.next;
    }
    return head.next;
  }
}

1.2 不开辟新空间,直接在原链表进行修改

1.2.1 C++
/*
struct ListNode {
  int val;
  struct ListNode *next;
  ListNode(int x) :
      val(x), next(NULL) {
  }
};*/
class Solution
{
public:
  ListNode *Merge(ListNode *pHead1, ListNode *pHead2)
  {
    ListNode *head = new ListNode(0), *current = head;
    while (pHead1 && pHead2)
    {
      if (pHead1->val <= pHead2->val)
      {
        current->next = pHead1;
        pHead1 = pHead1->next;
      }
      else
      {
        current->next = pHead2;
        pHead2 = pHead2->next;
      }
      current = current->next;
    }
    current->next = pHead1 ? pHead1 : pHead2;
    return head->next;
  }
};
1.2.2 Java
/*
public class ListNode {
  int val;
  ListNode next = null;

  ListNode(int val) {
    this.val = val;
  }
}*/
public class Solution {
  public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
    ListNode head = new ListNode(0), current = head;
    while (list1 != null && list2 != null) {
      if (list1.val <= list2.val) {
        current.next = list1;
        list1 = list1.next;
      } else {
        current.next = list2;
        list2 = list2.next;
      }
      current = current.next;
    }
    current.next = list1 != null ? list1 : list2;
    return head.next;
  }
}

2 解法二

使用递归完成上述过程,可以开辟新空间,也可以直接在原链表上修改。这里是直接在原链表上修改。

2.1 C++
/*
struct ListNode {
  int val;
  struct ListNode *next;
  ListNode(int x) :
      val(x), next(NULL) {
  }
};*/
class Solution
{
public:
  ListNode *Merge(ListNode *pHead1, ListNode *pHead2)
  {
    ListNode *head;
    if (pHead1 && pHead2)
    {
      if (pHead1->val <= pHead2->val)
      {
        head = pHead1;
        pHead1->next = Merge(pHead1->next, pHead2);
      }
      else
      {
        head = pHead2;
        pHead2->next = Merge(pHead2->next, pHead1);
      }
    }
    else
      head = pHead1 ? pHead1 : pHead2;
    return head;
  }
};
2.2 Java
/*
public class ListNode {
  int val;
  ListNode next = null;

  ListNode(int val) {
    this.val = val;
  }
}*/
public class Solution {
  public ListNode Merge(ListNode list1, ListNode list2) {
    ListNode head;
    if (list1 != null && list2 != null) {
      if (list1.val <= list2.val) {
        head = list1;
        list1.next = Merge(list1.next, list2);
      } else {
        head = list2;
        list2.next = Merge(list2.next, list1);
      }
    } else
      head = list1 != null ? list1 : list2;
    return head;
  }
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

开始在上面输入您的搜索词,然后按回车进行搜索。按ESC取消。

返回顶部