JZ19 — 顺时针打印矩阵

题目描述

输入一个矩阵,按照从外向里以顺时针的顺序依次打印出每一个数字,例如,如果输入如下4 X 4矩阵:

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

则依次打印出数字1,2,3,4,8,12,16,15,14,13,9,5,6,7,11,10.

题目分析

解法一

写一个让矩阵旋转的函数,每次逆时针旋转90度。然后每次输出第一行即可。

// 原矩阵
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

// 输出第一行后
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

// 逆时针旋转90度
8 12 12
7 11 15
6 10 14
5 9 13

// 输出第一行后
7 11 15
6 10 14
5 9 13

但这种操作效率太低,旋转一次的时间复杂度为O(m*n)

解法二

从外向内以顺时针顺序输出,可以分解为一层一层的输出。
具体策略是:从外向内每次输出一层,对于每一层,采用上、右、下、左这样的顺序进行顺时针打印。如果只有一行,则输出;如果只有一列,则输出上、右

// 原矩阵
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

// 输出最外一层后
6 7
10 11

C++

class Solution
{
public:
  vector<int> printMatrix(vector<vector<int> > matrix)
  {
    vector<int> ans;
    int x1, y1, x2, y2;
    for (x1 = y1 = 0, x2 = matrix.size() - 1, y2 = matrix[0].size() - 1; x1 <= x2 && y1 <= y2; x1++, y1++, x2--, y2--)
    {
      //上
      for (int y = y1; y <= y2; y++)
        ans.push_back(matrix[x1][y]);
      if (x1 == x2) //只有一行
        break;
      //右
      for (int x = x1 + 1; x <= x2; x++)
        ans.push_back(matrix[x][y2]);
      if (y1 == y2) //只有一列
        break;
      //下
      for (int y = y2 - 1; y >= y1; y--)
        ans.push_back(matrix[x2][y]);
      //左
      for (int x = x2 - 1; x > x1; x--)
        ans.push_back(matrix[x][y1]);
    }
    return ans;
  }
};

Java

import java.util.ArrayList;
public class Solution {
  public ArrayList<Integer> printMatrix(int[][] matrix) {
    ArrayList<Integer> ans = new ArrayList<>();
    int x1, x2, y1, y2;
    for (x1 = y1 = 0, x2 = matrix.length - 1, y2 = matrix[0].length - 1; x1 <= x2
        && y1 <= y2; x1++, y1++, x2--, y2--) {
      // 上
      for (int y = y1; y <= y2; y++)
        ans.add(matrix[x1][y]);
      if (x1 == x2)// 只有一行
        break;
      // 右
      for (int x = x1 + 1; x <= x2; x++)
        ans.add(matrix[x][y2]);
      if (y1 == y2)// 只有一列
        break;
      // 下
      for (int y = y2 - 1; y >= y1; y--)
        ans.add(matrix[x2][y]);
      // 左
      for (int x = x2 - 1; x > x1; x--)
        ans.add(matrix[x][y1]);
    }
    return ans;
  }
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

开始在上面输入您的搜索词,然后按回车进行搜索。按ESC取消。

返回顶部